Vedtægter for landsforeningen for børn og forældre

§ 1) Navn og hjemsted:

Stk. 1 Foreningens navn er Landsforeningen for Børn og Forældre

Stk. 2 Foreningen har hjemsted i Viborg Kommune.

§ 2) Foreningens formål:

– at hjælpe, rådgive og vejlede familier og børn, for at sikre det enkelte barns udvikling og trivsel, primært i relation til børn og skilsmisse/ophævelse af samliv.

For os er det vigtigste fokus i skilsmisse og samlivsophør barnet/børnenes trivsel.

Vi ønsker i vores rådgivning at tage udgangspunkt i det positive samarbejde mellem forældre, børn og familier. Rådgivningen henvender sig derfor til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre og andre pårørende, samt børn og unge.

Vi rådgiver og vejleder indenfor: samarbejde, samvær, bopæl, forældremyndighed, jura samt praksis i statsforvaltning og domstole o.l.

Vi rådgiver også vedr. andre udfordringer som opstår i forbindelse med skilsmisse/samlivsophør f.eks. det at skulle forholde sig til det at have delebørn, udfordringer i nye familiekonstellationer, sen-komplikationer i forbindelse med udvikling og trivsel, samt hvordan man får fokus på ressourcer i de nye familiekonstellationer mv.

Rådgivningerne foregår ved personligt fremmøde i en fastsat tidsramme samt ved skriftlige eller telefoniske henvendelser.

Vi ønsker at oprette trivselsgrupper, børnegrupper og selvhjælpsgrupper, både for børn og voksne.

– at hjælpe både før, under og efter skilsmissen / ophævelse af samlivet, så det bliver så skånsomt for barnet som muligt.

Der er på området en del juridiske retningslinjer og en praksis som man som borgere i krise/uvant felt, kan have svært ved at overskue. Her er det vores ønske som forening at hjælpe og støtte forældre i at få lavet en så konstruktiv aftale som muligt og derved nå frem til et samarbejde som sikrer barnets/børnenes trivsel.

Vi ønsker at skabe en kultur, hvor man som forældre også gerne i fællesskab tager kontakt til Landsforeningen for Børn og Forældre, for at modtage relevant og objektiv vejledning og rådgivning.

– at skabe brobygning mellem eksisterende rådgivende foreninger på børne- og familieområdet.

Vi vil skabe brobygning på tværs af eksisterende foreninger samt politiske overbevisninger, for at sikre at barnet/ børnene bliver set og hørt og derved får mulighed for indflydelse på eget liv.

– at repræsentere nutidens og fremtidens børn og familier i en positiv debat omkring børns trivsel medhenblik på, indflydelse til ændring af gældende lovgivning, når den ikke fremmer børns trivsel og udvikling.

– Vi vil i samarbejde og igennem dialog med eksperter på området, samt relevante myndigheder, deltage i den offentlige debat. Vi vil etablere dialog og samarbejde med lokale politikere, samt politiske partier på Christiansborg.

Vi ønsker at være et talerør for forældre, bonusforældre, bedsteforældre, fagpersoner m.fl. som har indsigt og interesse i, at barnet/børnene kommer så skånsomt gennem skilsmisse/samlivsophør.

– vi ønsker som foreningen gennem vores initiativer, rådgivning og vejledning samt politiske debat at være en del af forebyggelsen i forhold til udsatte børn og deres familier.

 Vi mener, som forening, at høj kvalitet af og en tidlig investering i det sociale arbejde, kan forebygge og hjælpe udsatte børn og deres familier. De børn og familier, vi møder i vores forening er ekstra udsatte og mere sårbare pga. samlivsophør/skilsmisse. Hverdagsbetingelserne i familien påvirkes. De ændrede rammer, økonomiske- og sociale betingelser m.v., er områder, som kan som kan have en stor indvirkning på både børn og voksne.

Børn og unge er samfundets fremtidige voksne, derfor er det afgørende at de får det bedste incitament for at vokse op i trygge og stabile rammer, som stemmer overens med de udfordringer og udviklingsmuligheder, som er grundtanken i velfærdssamfundet.

Vi mener, at for at yde den bedst mulige rådgivning, kræver det en tværfaglig indsats.

Vi vil som forening arbejde for, at styrke børnenes og familiernes ressourcer og den sociale mobilitet.

§ 3) Foreningens drift:

Foreningens drift skabes gennem indsamlinger, donationer, sponsorater, statslige- og kommunale midler, bevillinger fra fonde, puljer m.v.

§ 4) Medlemskab:

På Landsforeningen for Børn og Forældres generalforsamling d. 29/10 2017 blev det besluttet at indstille muligheden for medlemskab, dette revurderes fra generalforsamling til generalforsamling. Derimod kan man donere økonomiske midler til foreningen.

§ 5) Kontingent:

I henhold til §4 opkræves der ikke medlemskontingent så længe muligheden for medlemskab er indstillet.

 

§6) Foreningens ledelse:

S. 1 Foreningens øverste myndighed består af generalforsamlingen.

S. 2 Foreningens daglige ledelse forestås af stifter og formand Morten Thorsøe Secher, som uvilkårligt konstitueres ved hver generalforsamling.

§ 7) Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året – i april måned.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Årsberetning samt godkendelse heraf
  4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.
  5. Indkomne forslag. Forslag skal være

i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

  1. Fastsættelse af kontingent
  2. Valg til bestyrelse og suppleanter
  3. Valg af revisor og én revisorsuppleant
  4. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en dirigent/ordstyrer, der vælges på generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen er for alle der måtte have interesse i at deltage.

Det er udelukkende bestyrelsen der har mulighed for at stemme, hvert medlem har én stemme.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsens medlemmer vælges for et år af gangen, undtagen formand der er selvkonstitueret ved hver generalforsamling jf. §6 S.2

Der indkaldes til generalforsamlingen ved online-opslag, samt ved invitation via mail med minimum fire ugers varsel.

Senest to uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udmeldt til bestyrelsesmedlemmerne.

Foreningens regnskab skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Kandidater til de ledige bestyrelsespladser opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg.

§ 8) Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 2/3 begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter, som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

§ 9) Bestyrelsens sammensætning:

Bestyrelsen består af minimum fire personer, dog max. Seks personer, samt to suppleanter.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stifteren, Morten Thorsøe Secher har mandat til, at udpege op til 2/3 af bestyrelsen. Udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges for et år af gangen. Genudpegning kan finde sted. Stifteren Morten Thorsøe Secher har til enhver tid mulighed for at udpege sig selv. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første bestyrelsesmøde efter valget.

§ 10) Eksklusion

Såfremt et medlem af foreningen eller bestyrelsen modarbejder foreningen, eller ikke lever op til sin rolle og ikke udviser engagement, har handlet imod foreningens vedtægter og formål eller direkte har skadet foreningen, er bestyrelsen, ved flertalsafstemming, bemyndiget til at ekskluderer et medlem af foreningen eller et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmet eller det menige medlem skal orienteres om at en sådan afstemning vil finde sted, og hvornår, og vedkommende har ret til at være tilstede ved afstemningen.

§ 11) Bestyrelsens opgaver og virke:

Foreningens daglige ledelse varetages af stifter og formand Morten Thorsøe Secher. Bestyrelsen er ansvarlig for anvendelse af eventuelle tilskud, for lånte lokaler, for regnskab, dokumentation og øvrig drift.

Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling en gang årligt – i april måned.

Bestyrelsesmøde afholdes mindst tre gange årligt, og når formanden finder det fornødent, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal, dette kan også foregå digitalt i en lukket arbejdsgruppe. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til gennemførelse af dele af foreningens aktiviteter. Sådanne arbejdsgrupper refererer til bestyrelsen og skal følge de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.

§ 12) Budget, ansøgning, regnskab og revision:

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til orientering på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog starter første år fra den stiftende generalforsamlingsdato til 31/12-2017.

Regnskabet skal revideres inden fremlæggelse på generalforsamlingen. Revisorerne skal fremlægge deres bemærkninger til årsregnskabet i form af en påtegning på regnskabet.

Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 13) Tegningsret:

Foreningen tegnes af formanden og/eller, hvem bestyrelsen bemyndiger hertil.

§ 14) Hæftelse:

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 15) Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 16) Ophør:

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette punkt på dagsordenen. Beslutningen tages med flertal på 3/4 af alle stemmeberettigede medlemmer.

Opnås dette flertal ikke, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål.

Scroll til toppen