HELHEDSORIENTERET INDSATS SKABER HÅB OG MULIGHEDER

Et projekt om styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet

I Landsforeningen for Børn og Forældre har vi oplevet en kraftig stigning i antallet af henvendelser fra kvinder med ikke-vestlig baggrund i vores rådgivning. Vi oplever, at der i etniske minoritetssamfund ofte er en række kulturelle og sociale omstændigheder til stede, som gør skilsmisser særligt komplekse for disse kvinder. Omstændighederne gør det endnu sværere for dem at have ressourcerne til på samme tid at tage sig af familiens børn, være opsøgende i forhold til job/ uddannelse og orientere sig mod det danske samfund. Derudover kan de have svært ved at forstå systemet og processen, både pga. sproglige og kulturelle udfordringer, men lige så tit fordi de ikke har den fornødne viden og en relevant kontekst at orientere sig i.

Vi har med støtte fra Udlændinge og Integrationsministeriets pulje ’Styrket indsats for ikke-vestlige indvandrerkvinder længst fra arbejdsmarkedet’ fået muligheden for i samarbejde med Væksthuset at udvikle en særlig støtteforanstaltning for disse kvinder baseret på de erfaringer, vi hver især har fra vores praksis.

Væksthuset arbejder med borgere langt fra arbejdsmarkedet og deres forskningscenter har netop undersøgt og belyst årsagerne til somaliske kvinders begrænsede tilknytning til arbejdsmarkedet, og den giver stemme til kvindernes egen opfattelse af deres situation. Konklusionerne fra rapporten og den viden og de metoder, som både Væksthuset og Landsforeningen for Børn og Forældre allerede har stor erfaring med og evidens for, vil danne rammen for projektets aktiviteter.

Formålet med “Samtidig og helhedsorienteret indsats skaber håb og muligheder” er at udvikle en metode til at løfte kvinder fra etniske minoritetsmiljøer væk fra årelang offentlig forsørgelse, marginalisering og stigmatisering over i job, uddannelse og samfundsdeltagelse.

Målet med projektet er at: 

  • Gennemføre et prøvehandlingsforløb og teste metoder på en mindre gruppe kvinder i Viborg Kommune.
  • Observere og evaluere effekten, så indsatserne efterfølgende kan iværksættes i andre kommuner, hvor de to parter også er/gerne vil være til stede. 
  • Formidle vores metode og resultater til andre fagfolk via en evalueringsrapport og en afslutningskonference.

Metoden er ikke alene helhedsorienteret og sætter ind over for flere faktorer i kvindernes komplekse udsathed. Kendetegnet ved indsatserne er derudover, at de er samtidige og individuelt tilrettelagte, så kvinderne oplever det meningsfuldt og sammenhængende, og at der ikke er pauser i forløbene med risiko for at kvinderne falder fra.

Til projektet udpeges i Landsforeningen for Børn og Forældre et særligt frivilligkorps med en bred faglig baggrund, som har interesse i og erfaring med at arbejde med etniske minoritetsfamilier. Fra Væksthusets side tilknyttes konsulenter med ekspertise i målgruppen.

Scroll til toppen